ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس کاردانا درباره سهام کطبس در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱

https://sahmeto.com/message/2060205
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1236
4.5

📌 مجامع هفته آتی 📍 📅 ۰۲ تیر الی ۰۸ تیرماه ۱۴۰۳ 🔴 مجمع عادی عمومی حبندر شنبه ۲/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شفارا شنبه ۲/ ۰۴/ ۱۴۰۳ دپارس یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کپرور یکشنبه    ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غدیس یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ پلاسک یکشنبه‌ ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ دفارا یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کمنگنز یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ رنیک یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شگامرن دوشنبه ۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کطبس دوشنبه ۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ نبابک دوشنبه ۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ چکاوه دوشنبه ۴/ ۰۴/ ۱۴۰۳ شسینا چهارشنبه ۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ آباد چهارشنبه ۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ فباهنر چهارشنبه ۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کچاد چهارشنبه ۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ 🟠 مجمع عادی عمومی و فوق‌العاده زفکا شنبه ۲/ ۰۴ / ۱۴۰۳ شمس شنبه ۲/ ۰۴/ ۱۴۰۳ غدام شنبه‌ ۲/ ۰۴ / ۱۴۰۳ سبزوا یکشنبه ۳/ ۰۴ / ۱۴۰۳ کیمیاتک یکشنبه ۳/ ۰۴ / ۱۴۰۳ والبر یکشنبه ۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ سلیم دوشنبه ۴/ ۰۴ / ۱۴۰۳ فرآور چهارشنبه‌    ۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ کگل چهارشنبه‌   ۵/ ۰۴ / ۱۴۰۳ شلیا چهارشنبه ۵/ ۰۴ / ۱۴۰۳ 🟢 مجمع فوق‌العاده رتکو یکشنبه ۰۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ بموتو یکشنبه     ۰۳/ ۰۴/ ۱۴۰۳ برکت چهارشنبه   ۰۵/ ۰۴/ ۱۴۰۳ 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٬۴۶۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار