ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام بکاب در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۱

https://sahmeto.com/message/1864670

✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شفا 2 - #حگهر 3 - #ثجوان 4 - #وکادو 5 - #کساپا 6 - #واتی ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حپترو 2 - #سپیدار 3 - #سیستم 4 - #کایزد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #لوتوس‌‌‌‌ 2 - #کمینا 3 - #کپرور ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ثغرب 2 - #حگهر 3 - #فافزا 4 - #فنورد 5 - #وخارزم 6 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #سپیدار 2 - #پلاست 3 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن ایچی موکو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وسالت 2 - #کسرا 3 - #بهیر 4 - #بکابل 5 - #سپرمی 6 - #انرژی 7 - #سیلام 8 - #کماسه 9 - #غسالم 10 - #دیران 11 - #نمرینو 12 - #لازما 13 - #شبهرن 14 - #بتک 15 - #کخاک 16 - #رانفور 17 - #شفن ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #ثرود 3 - #ثپردیس 4 - #وطوبی 5 - #فتوسا 6 - #بسویچ 7 - #لخانه 8 - #فنورد 9 - #وایرا 10 - #رانفور 11 - #قنقش ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حآسا 2 - #ولشرق 3 - #باران 4 - #وسین 5 - #کباده 6 - #دیران 7 - #بالبر 8 - #شپلی 9 - #رانفور 10 - #شرنگی 11 - #آسیا 12 - #پارتا 13 - #داسوه 14 - #قنقش 15 - #خشرق 16 - #سرچشمه ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تبرک 2 - #وامین 3 - #قهکمت 4 - #تکنار 5 - #وطوبی 6 - #کیمیاتک 7 - #تکشا 8 - #وتوصا 9 - #سفارس 10 - #پلاست 11 - #بفجر 12 - #حکشتی 13 - #فولاژ 14 - #تکنو 15 - #غشاذر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وبرق 2 - #گکوثر 3 - #افق 4 - #حفارس 5 - #فارس 6 - #وهور 7 - #حاریا 8 - #خاهن 9 - #غناب 10 - #واتی 11 - #شسم 12 - #کارام ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آرمان 2 - #بکاب 3 - #تاپیکو 4 - #ثنوسا 5 - #زکشت 6 - #سبزوا 7 - #کقزوی 8 - #وپارس 9 - #پلوله 10 - #غشان 11 - #فجام 12 - #وآذر 13 - #وتوکا 14 - #چافست ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : #مبینح ‌ ۶۷.۶ میلیارد #اهرم ‌‌‌ ۳۱.۵ میلیارد #توسن‌‌‌ ۲۹.۹ میلیارد #خاهن ۲۸.۲ میلیارد #ثفارس ۲۲.۱ میلیارد #حفارس ۱۶.۵ میلیارد #غفارس ۵.۹ میلیارد #برکت ۴.۶ میلیارد #فن_افزار ۴.۱ میلیارد #سفانو ۴.۰ میلیارد #خدیزل ۳.۵ میلیارد #گوهران ۳.۳ میلیارد #اسیاتک ۳.۱ میلیارد #تفارس ‌‌ ۲.۸ میلیارد #سکارون ۲.۸ میلیارد #شبندر ۲.۸ میلیارد ✨کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی         #ثجوان #گوهران #سفانو #خاهن #حفارس #تفارس #سکارون #خکمک #وتوکا #بمولد #فروی #شجم #ولبهمن

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۲٬۴۵۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار