فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#فیروزا #زپارس #قثابت #درهاور #بمیلا #اوان #اسامید #رافزا #کویر #اعتماد #کتوکا #ولیز #چخزر #ثالوند #بنو #حسیر #کفراور #تاصیکو #خفنر #کمند

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K

#خرید_و_فروش_گروهی

#فروش_حقوقی

🔴 👥 نماد #فیروزا بین ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۱:۰۱ تقریبا ۵ میلیون برگه سهم معادل ۱۱.۱ میلیارد تومان توسط ۱ حقوقی به فروش رفت.

@bcrows

آموزش فیروزه
امتیاز:0
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقوقی

#وپاسار #دفارا #کمند #رکیش #بپاس #ثنوسا #اعتماد #پارند #رانفور #امین #ولپارس #وپست #بوعلی #ثاباد #اطلس #وزمین #فیروزه #خموتور #امین_یکم #وبهمن

بیشترین سرانه‌های خرید حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش