فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وفتخار
امتیاز:0
دنبال کننده:20.3K

آورده نقدی:

#وفتخار 317%| #شپارس 51% | #اعتلا 44% |#شلعاب 275%| #قجام 108% | #تنوین 67%

تلفیقی:

#رتاپ 65% (سودانباشته 32% - آورده نقدی 33% )

#فروس 357% ( سودانباشته 40% - تجدید ارزیابی 317%)

#کاذر 100% (سودانباشته 49% - آورده نقدی 30% )

#فارس 100% (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )

————————————-

۵. #مرحله_تصمیمات

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:

#غشهداب 247% | #کوثر 83% | #کسرام 1535% | #غشان 687% | #ومعلم 180% | #تلیسه 1327% |#بکهنوج 2436% | #غدیس 318%

سود انباشته:

#دابور 33% |#کفرا 56% |#وصنعت 33% |#فرابورس 100% |#وسرمد 19% | #وایرا 100% |#وپاسار 30% (سایر اندوخته ها) | #وبوعلی 88% | #دحاوی 200% |#بورس 100% | #فلامی 233% |#خودکفا 529% |#وبانک 68% (سایر اندوخته ها) |#ساربیل 100% | #رمپنا 48% |#سامان 44% ( سایر اندوخته‌ها ) | #شپنا 49% | #گشان 185%

آورده نقدی:

#کویر 211% | #دسانکو 12%|#دسبحان 29% | #کگل 108% | #تشتاد 134% | #سمگا 50% | #ثنور 38% | #کفرا 59% | #حکشتی 32% | #وملل 65% |#میدکو 69% | #تکشا 82% | #ساروج 49% | #شجم 44% | #کگهر 103% | #غالبر 32% | #افق 200% | #فخاس 32% | #لوتوس 50% | #کدما 733% | #ثاخت 50% | #کویر 200% (تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره) |#بزاگرس 260% |#وگردش140% |#شصدف 250% |#وبیمه 150% | #دسبحا 19% |#ارفع 33% | #ثپردیس 18% |#ثشرق 22% | #کگاز 89% |#کاسپین56% | #دتماد 43% |#وسکرمان 480% | #شاملا 100% |#کخاک %200 |#کایتا 1233% |#صبا 200% |#وسنا 42% |#کپشیر 244% |#ساذری 3700% |#سپ 67% |#تملت 57%

تلفیقی:

#وتوکا 77% (سودانباشته: 59% - آورده نقدی 18% )

#وآرین 186% (سودانباشته: 29% - آورده نقدی 157% )

#غشوکو 996% (سودانباشته: 78% - آورده نقدی 918% )

#دعبید 103% (سودانباشته: 101% - آورده نقدی 22% )

#گکیش 220% (سودانباشته: %15 - آورده نقدی 205% )

#پترول 25% (سودانباشته: %7 - آورده نقدی 17% )

#ختور 250% (سودانباشته: %117 - آورده نقدی 113%)

#تاصیکو 55% (سودانباشته: %10 - آورده نقدی 45%)

#ثتران 50% (تجدید ارزیابی 18% - آورده نقدی 32% )

#تاپکیش 200% (سودانباشته 50% - آورده نقدی 150% )

#شتران 70% (سودانباشته 25% - سایر اندوخته‌ها 45% )

#اتکای 23% (سودانباشته 20% - سایر اندوخته‌ها 3% )

#کهمدا 150% ( آورده نقدی - سودانباشته )

————————————-

۶. #مرحله_ثبت

▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:

#خپویش 288% |#غگلستا %341 | #ما 167% |#سبزوا 527% | #کفپارس 1519% | #فبستم 445%

سود انباشته:

#وخاور 100% | #ساراب 40%

آورده نقدی:

#شنفت 25% | #آ_س_پ 11% | #شپترو 57% | #دالبر 18% | #ثغرب 33% |#سیلام 191%

تلفیقی:

#اتکام 18% (سودانباشته 18% - سایر اندوخته‌ها 3% )

#وکار 216% (تجدید ارزیابی: 193% - سایر اندوخته‌ها 23% )

#فاسمین 200% (سودانباشته 162% - سایر اندوخته‌ها 38% )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

💹پیشنهاد » گروه آرین تریدر حضور در مجامع شرکتهای با بنیادی قوی را توصیه مینماید .

(🔔نکته : افزایش سرمایه از سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی از جذاب ترین + سودده ترین نوع افزایش سرمایه ها در بورس میباشند)

@ArianTrader

نمادآخرینپایانیحجمارزش