#

کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کفرآور
امتیاز:243
دنبال کننده:39.2K
آموزش کفرآور
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

آموزش کفرآور
UT TRADER@UT_trader
امتیاز:1
دنبال کننده:5.1K

#کفرآور بررسی

آموزش کفرآور
سهام@goolchinsahm
امتیاز:0
دنبال کننده:27.6K

#کفرآور

از این سهم ارزشمند غافل نشین بزودی خواهد درخشید .

#کفرآور پتانسیل رشد بالایی داره ...

صف خرید سهم دور از انتظار نیست .

آموزش کفرآور
امتیاز:510
دنبال کننده:13.8K

#کفرآور بررسی

آموزش کفرآور
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#کفرآور پیشنهاد بررسی ✔️

آموزش کفرآور
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:0
دنبال کننده:23.2K
Meta_Technical

#کفراور اپدیت

16 فروردین

@meta_technical

آموزش کفرآور
امتیاز:510
دنبال کننده:13.8K

#کفرآور بررسی

آموزش کفرآور
سهام@goolchinsahm
امتیاز:0
دنبال کننده:27.6K

#کفرآور رنج مثبت عالی ...

چندین بار بر #ارزش بالای این سهم تاکید کردیم ...

آموزش کفرآور
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#ورود_پول ، #کد_به_کد 🔃

#غشهد

#کفرآور

📍 @Borse_Trader

نمادآخرینپایانیحجمارزش