فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شگامرن
امتیاز:0
دنبال کننده:20.6K

🔷🔸 #مهم

👂شنیده میشود ⬇️⬇️

#شگامرون : شنیده های جدید حاکیست شرکت پترو صنعت گامرون از فروش سهام سرمایه گذاری #آریان و شناسایی سود ١٠٠ میلیارد تومانی خبر داده است .‎

@ArianTrader

آموزش شگامرن
امتیاز:0
دنبال کننده:1.6K

محصولات شیمیایی 3,556,704B (18/8%)

#مارون1 پتروشیمی #مارون 1,139,920B بازار دوم

#آریا1 پلیمر #آریا ساسول 833,759/24B بازار دوم

#زاگرس1 پتروشیمی #زاگرس 411,571/2B بازار دوم

شگویا1 پتروشیمی تندگویان 378,650/91B بازار دوم

شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر 214,430/4B تابلو پایه زرد

شلرد1 کود شیمیایی اوره لردگان 96,066B تابلو پایه زرد

شغدیر1 پتروشیمی غدیر 66,337/7B بازار اول

شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 58,435B تابلو پایه زرد

شبصیر1 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 42,258/81B بازار اول

شپترو1 پتروشیمی آبادان 30,636B تابلو پایه زرد

شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ 28,082/4B تابلو پایه نارنجی

شپلی1 پلی اکریل ایران 24,054/11B تابلو پایه زرد

#زنجان1 صنایع کشاورزی وکود #زنجان 23,264/5B تابلو پایه زرد

#کلر1 #کلر #پارس 22,971/83B بازار دوم

#ساینا1 صنایع بهداشتی #ساینا 22,667B بازار اول

شکف1 کف 14,989/5B تابلو پایه نارنجی

شصدف1 صنعتی دوده فام 14,863/8B بازار دوم

شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون 14,280B بازار SME

شفارا1 پتروشیمی فارابی 14,120/33B تابلو پایه زرد

#دهدشت1 صنایع پتروشیمی #دهدشت 13,211/99B تابلو پایه زرد

#ممسنی1 پتروشیمی #ممسنی 11,842/8B تابلو پایه زرد

شاروم1 پتروشیمی ارومیه 11,274/9B بازار دوم

#جهرم1 پتروشیمی #جهرم 11,138/31B تابلو پایه زرد

#داراب1 پتروشیمی #داراب 10,891/97B تابلو پایه زرد

#فسا1 پتروشیمی #فسا 10,593/95B تابلو پایه زرد

کازرو1 پتروشیمی کازرون 9,360/3B تابلو پایه زرد

شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی 9,339/49B تابلو پایه زرد

شرنگی1 شیمیایی رنگین 5,578/52B تابلو پایه زرد

شتولی1 تولی‌پرس‌ 5,208/25B تابلو پایه نارنجی

شتوکا1 توکا رنگ #فولاد سپاهان 4,312/8B بازار اول

شستان1 پتروشیمی گلستان 1,791/72B تابلو پایه نارنجی

شسم1 تولید سموم‌ علف‌ کش 800/26B تابلو پایه نارنجی

نمادآخرینپایانیحجمارزش