فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:3.8K

خروجی اختلاف آخرین معامله و آخرین قیمت

انرژی

#وسیلام

#وسرضوی

#وسگلستا

#وسقم

این فیلتر امروز اغلب بانکیا رو آورد بالا

آموزش وسقم
امتیاز:2
دنبال کننده:147.4K

#وسگلستا #وسقم #وسیزد ...گروه سرمایه گذاری های استانی همه منفی کامل!

#نبض_بازار

@bourse24ir

نمادآخرینپایانیحجمارزش