#

وسقم

شرکت س استان قم

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسقم

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسقم جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وسقم

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#پارند با حجم ۵۰ میلیون سهم

#ساذری با حجم ۲۴ میلیون سهم

#وبصادر با حجم ۲۱ میلیون سهم

#شکام با حجم ۲۰ میلیون سهم

#قجام با حجم ۱۸ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وسصفا با حجم ۴۷ میلیون سهم

#وگردش با حجم ۴۲ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۴۰ میلیون سهم

#سامان با حجم ۲۹ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا :

#فجهان با حجم۸۷۷ میلیون سهم

#فسبزوار با حجم ۲۷۱ میلیون سهم

#کیمیاتک با حجم ۲۴۹ میلیون سهم

#توسن با حجم ۹۳ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۷۹ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#مدیریت با حجم ۳۹ میلیون سهم

#لکما با حجم ۳۰ میلیون سهم

#وکار با حجم ۲۳ میلیون سهم

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#فجهان با حجم ۸۱۹ میلیون سهم

#کیمیاتک با حجم ۳۲۱ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۱۳۴ میلیون سهم

#آریان با حجم ۸۰ میلیون سهم

#کالا با حجم ۶۰ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه:

#لکما با حجم ۳۰ میلیون سهم

#حشکوه با حجم ۱۷ میلیون سهم

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#ددامح با حجم ۱۴ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۲ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#فجهان با حجم ۱ میلیارد سهم

#کیمیاتک با حجم ۴۸۰ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۱۰۷ میلیون سهم

#کالا با حجم ۱۰۲ میلیون سهم

#خصدرا با حجم ۱۰۲ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#حشکوه با حجم ۲۴ میلیون سهم

#ورازی با حجم ۲۱ میلیون سهم

#فاراک با حجم ۲۱ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۰ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۷ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#کیمیاتک با حجم ۷۳۹ میلیون سهم

#خمحور با حجم ۲۲۹ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۲۲۱ میلیون سهم

#فنفت با حجم ۱۰۷ میلیون سهم

#وسبحان با حجم ۷۳ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۴ میلیون سهم

#خودرو با حجم ۱۴ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۲ میلیون سهم

#ثقزوی با حجم ۱۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا :

#شسپا با حجم ۲ میلیارد سهم

#کرازی با حجم ۶۷۸ میلیون سهم

#کحافظ با حجم ۱۵۸ میلیون سهم

#کنور با حجم ۹۳ میلیون سهم

#وهامون با حجم ۶۷ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۲۱۰ میلیون سهم

#وکار با حجم ۹۰ میلیون سهم

#آریان با حجم ۵۹ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۲ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۵ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسقم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.8K

خروجی اختلاف آخرین معامله و آخرین قیمت

انرژی

#وسیلام

#وسرضوی

#وسگلستا

#وسقم

این فیلتر امروز اغلب بانکیا رو آورد بالا

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسقم

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد