فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وستهران
امتیاز:0
دنبال کننده:22K

مجامع پیش روی بازار ✅

۸ دی ماه ۹۹

#وستهران دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

#ختوقا دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده

#غدام دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده

۱۰ دی ۹۹

#ابین دعوت به مجمع عادی بنظر فوق العاده

#دزهراوی دعوت به مجموع عمومی فوق العاده

#سیدکو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

#مرقام دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آموزش وستهران
امتیاز:0
دنبال کننده:22K

مجامع امروز کاری 👇

#وستهران دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده ✅

#وثوق دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ✅

#وجامی دعوت به مجموع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) ✅

#واعتبار دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ✅

نمادآخرینپایانیحجمارزش