ورود/ثبت‌نام
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين

ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين

@i_26179

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 30 تریدر برتر
30
-12
رتبه بین 8237 تریدر
7.6%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :7.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.3%)
قدرت تحلیل
4
10000تعداد پیام
فیلتر
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.531 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/28 خریداری کرد و درحال حاضر 3.9 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۱۹۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.632 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/27 به فروش رساند و درحال حاضر 3.87 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۱۹۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.135 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/26 خریداری کرد و درحال حاضر 3.9 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۱۹۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.291 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 3.9 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۳۲۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.685 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/21 به فروش رساند و درحال حاضر 3.88 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۳۱۳
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.400 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/20 به فروش رساند و درحال حاضر 3.92 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۲۹۱
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.206 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/19 به فروش رساند و درحال حاضر 3.94 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۷۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.087 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/18 به فروش رساند و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۷۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.096 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/15 به فروش رساند و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۷۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.125 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/14 خریداری کرد و درحال حاضر 3.96 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۷۲
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.010 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/11 به فروش رساند و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۲٬۰۶۴
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.002 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/08 به فروش رساند و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۶۷
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.105 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/07 به فروش رساند و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۶۷
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 3.863 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/06 خریداری کرد و درحال حاضر 3.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۶۷
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 30
4.0
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 1.061 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1403/01/05 به فروش رساند و درحال حاضر 3.76 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۲۶۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها