آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K
خانه بورس

#هرمز مقاومت مهمی را شکسته