آموزش
زمرد بورس💎@zomorodbourse
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

🔹گوشه ای از جنایات سازمان یافته در بازگشایی نمادهای روزهای اخیر پس از 10 ماه ریزش:

#کلوند منفی 56 درصد

#کفرا منفی 49 درصد

#کاذر منفی 47 درصد

#غپآذر منفی 46 درصد

#وبرق منفی 43 درصد

#شلعاب منفی 40 درصد

#سدور منفی 40 درصد

#فنرژی منفی 37 درصد

#نمرینو منفی 37 درصد

#کدما 2 مرحله ، هر مرحله منفی 36 درصد

#فمراد منفی 35 درصد

#توریل منفی 32 درصد

#حتوکا منفی 31 درصد

#چخزر منفی 30 درصد

#کفپارس منفی 30 درصد

#درهآور منفی 30 درصد

#غشوکو منفی 28 درصد

#سبجنو منفی 27 درصد

#خچرخش منفی 27 درصد

#سخزر منفی 26 درصد

#تمحرکه منفی 26 درصد

#دابور منفی 24 درصد

#پرداخت منفی 23 درصد

#ساوه منفی 22 درصد

#کماسه منفی 22 درصد

#سصوفی منفی 21 درصد

#وتوکا منفی 19 درصد

#حآسا منفی 17 درصد

#خبازرس منفی 16 درصد

#غبشهر منفی 16 درصد

#عمینو منفی 16 درصد

#غپآذر منفی 15 درصد

#خاور منفی 14 درصد

#ساروم منفی 13 درصد

#کتوکا منفی 12 درصد

🔹نکته مهم اینه که تایید معاملات این نمادها نه تنها هیچ کمکی به #بازار نکرد بلکه زیان سهامداران رو بیشتر کرد ، همچنان صف فروشها پابرجاست

نمایش بیشتر