ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام دانا در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۹

https://sahmeto.com/messages/1792008
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 888
2.5

خروجی فیلتر الگوی تیک : 📅 بروزرسانی  ۱۲:۳۸  ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ 1 - #وایران قیمت ۵۵۳۰ (۲.۲۲) 2 - #حتاید قیمت ۶۰۰۰ (۳.۲۷) 3 - #غزر قیمت ۲۴۰۰ (۲.۹۶) 4 - #امینح قیمت ۱۶۹۳ (۱.۴-) 5 - #چافست قیمت ۱۰۱۴۰ (۲.۰۱) 6 - #سیستم قیمت ۲۶۴۹۰ (۴.۷۴) 7 - #دانا قیمت ۳۱۷۷ (۶.۹۷) 8 - #لابسا قیمت ۸۷۱۰ (۰.۱۱-) 9 - #چفیبر قیمت ۷۰۷۰ (۱.۰) 10 - #سخزر قیمت ۳۸۳۵۰ (۴.۰۴) 11 - #فپنتا قیمت ۴۹۳۴۰ (۶.۹۶) 12 - #حسیر قیمت ۱۲۶۷۰ (۲.۲۶) 13 - #دتولید قیمت ۱۱۱۸۰ (۳.۱۴) 14 - #وگستر قیمت ۱۶۷۱۰ (۳.۰۸) 15 - #ودی قیمت ۵۸۰۰ (۳.۵۷) 16 - #غپآذر قیمت ۱۹۸۰۰ (۱.۹۸-) 17 - #کمرجان قیمت ۶۲۱۰ (۵.۹۷) 18 - #ثپردیس قیمت ۱۶۴۵۰ (۶.۹۶) 19 - #قجام قیمت ۷۵۸۰ (۰.۹۳) 20 - #فکمند قیمت ۳۶۶۵۰ (۲.۹۵)

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار