آموزش
دنبال کننده:117.2K

تابلو سرخ رنگ نمادهای سرمایه گذاری #وسکرد #وسیزد #وسیلام #وسلرستا...

#نبض_بازار

@bourse24ir