آموزش
دنبال کننده:117.2K

مقاومت #وبشهر برای حفظ سبزی تابلو/ 2.7 میلیون برگه سهم به طول مساوی بین حقیقی ها و حقوقی ها خریداری شده است

#نبض_بازار

@bourse24ir