آموزش
دنبال کننده:117.2K

بیش از 34 میلیون در نماد #فارس جابه جا شده است و 37 میلیون در آستانه ی 13140 ریال به نظاره ی بازار نشستند

#نبض_بازار

@bourse24ir