ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام شصدف در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1416398
خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق      2 - #گپارس 3 - #اوان 4 - #حپارسا    5 - #جوین  6 - #شصدف 7 - #شاروم     8 - #سمایه   9 - #خبازرس 10 - #خلیبل  11 - #جهرم  12 - #وسرمد 13 - #تکشا    14 - #سلار  15 - #گنجینه 16 - #پی_پاد  17 - #نخل   18 - #وفردا 19 - #بکابل    20 - #قتربت 21 - #فجهان 22 - #فروس   23 - #کورز   24 - #وآذر 25 - #وکار      26 - #بایکا   27 - #شلعاب 28 - #واعتبار  29 - #رتکو   30 - #تپولا 31 - #وامید   32 - #البرز    33 - #فرآور 34 - #شستان  35 - #پی_پاد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها