ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام غمارگ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1401361
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #امید  (دوجی) 2 - #کمینا  (اینگالف صعودی) 3 - #جوین  (اینگالف صعودی) 4 - #کیا  (اینگالف صعودی) 5 - #باران  (هارامی صعودی) 6 - #داراب  (اینگالف صعودی) 7 - #ثرود  (اینگالف صعودی) 8 - #سیمرغ  (الگوی پییرسینگ) 9 - #ثزاگرس  (چکش و مرد به دار آویخته) 10 - #رکیش  (اینگالف صعودی) 11 - #وسپهر  (ستاره صبحگاهی) 12 - #شاخص_انتشار_و_چاپ  (چکش) 13 - #لازما  (دوجی و چکش معکوس) 14 - #خریخت  (اینگالف صعودی) 15 - #شرنگی  (اینگالف صعودی) 16 - #دجابر  (الگوی پییرسینگ) 17 - #واعتبار  (اینگالف صعودی) 18 - #چافست  (اینگالف صعودی) 19 - #سصفها  (دوجی) 20 - #فروژ  (دوجی) 21 - #تمحرکه  (چکش) 22 - #کهرام  (اینگالف صعودی) 23 - #وسدید  (دوجی و چکش معکوس) ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وشمال   2 - #لپیام   3 - #غمارگ 4 - #شلیا      5 - #کهرام ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #آباد      2 - #اتکام      3 - #شزنگ 4 - #غمارگ  5 - #فجوش   6 - #نتوس 7 - #کهرام ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #حسینا  2 - #زشگزا   3 - #سدور ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #دروز   2 - #سصفها‌    3 - #سفارود 4 - #کیا     5 - #شزنگ     6 - #شلرد 7 - #فبیرا   8 - #نتوس     9 - #ولانا 10 - #کخاک ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۸ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #سدشت   2 - #سپیدار   3 - #کرازی 4 - #وبملت‌‌‌    5 - #صنوین   6 - #وبملت 7 - #کرازی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها