ورود/ثبت‌نام

تحلیل خرید گروهی🖤 درباره سهام سکرما در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1400735
خرید گروهی🖤
خرید گروهی🖤
رتبه: 638
2.0
♨️حجمهای مشکوک امروز #خلیبل .... #سبجنو .... #وثنو .. #رمپنا #حگردش .... #وبشهر .... #وسپهر #سنوین ..... #وبصادر .... #سغدیر #سخواف ..... #سکرما ... #وآوا #رفاه ..... #وملل .... #فخوز #وتجارت .... #هجرت .... #قاسم #تاصیکو ..... #ثنام .... #وپارس #ساوه ..... #دشیمی .... #غگز #خکمک ..... #کرمان .... #خاذین #غنو‌ش ..... #خمهر .... #بکام #وفتخار ...... #دامین ... #وغدیر #نطرین ..... #جهرم .... #قشرین #پارتا ..... #وسالت ..... #شجم #افرا ...... #آینده. حجم مشکوک باید ببینی کجا خورده رو حمایت بوده یا مقاومت برای ادامه رشد بوده یا اصلاح
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها