ورود/ثبت‌نام

تحلیل یادداشتهای روزانه آقای نون درباره سهام وامید در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1398918
یادداشتهای روزانه آقای نون
یادداشتهای روزانه آقای نون
رتبه: 632
2.4
،یادداشتهای روزانه آقای نون
✅ قیمت تئوریک هلدینگ ها پس از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها ✅ با توجه به جدی شدن بحث تجدید ارزیابی هلدینگ ها از محل سرمایه گذاری ها بلندمدت، درصد تجدید قابل انجام برای هلدینگ ها و قیمت تئوریک سهام آنها بعد از افزایش سرمایه براساس قیمت های دوشنبه 6 آذر 1402 تقدیم حضور می گردد. برای تخمین درصد تجدید، ارزش روز سرمایه گذاری های بلندمدت بورسی براساس قیمت تابلو و ارزش روز سرمایه گذاری غیر بورسی براساس روش ارزشگذاری نسبی به دست آمده است @MrNdailynotes
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها