ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام غمارگ در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

https://sahmeto.com/messages/1396000
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۷ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وشمال    2 - #جهرم    3 - #پی_پاد 4 - #شفارا      5 - #نتوس   6 - #غمارگ 7 - #سصفها    8 - #کهرام ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۷ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #آباد     2 - #اتکام   3 - #غمارگ 4 - #نتوس  5 - #کهرام ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۷ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #سدور
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها