ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام کابگن در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

https://sahmeto.com/messages/1395994
💎 نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 7 آذر بورس اخابر حپترو کسرام غشهد لابسا زفجر پسهند وتوصا 💎 نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 7آ ذر سخواف وبشهر زفجر 💎🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 7 آذر پرداخت ثرود سصفها کترام ثرود غسالم ستران سرود 💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 7 آذر ولانا وسپهر کابگن سبجنو سخواف سشمال دروز خاذین خلیبل بنیرو فجوش فغدیر پارتا پسهند نطرین 💎 نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 7 آذربوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 💎🟢 سرخطی خرید نطرین 💎🔴 سرخطی فروش بایکا نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ 7 آذر اتکای نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 7 آذر افرا رافزا کرمان اخابر حپترو حریل وتوصا کاذر کمرجان وپترو غالبر 💎نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 7 آذر سخواف پسهند زفجر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها