ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام سصوفی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1388580
💠 #حجم_مشکوک_ماه         ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند: ⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (21) #چافست (8) | #رنیک (8) | #غمینو (8) | #قلرست (6) | #غدیس (5) | #پارتا (5) | #لسرما (5) | #خموتور (4) | #غسالم (4) | #غپونه (4) | #غشهد (4) | #غشاذر (3) | #کسرام (3) | #سصوفی (3) | #بجهرم (3) | #درازک (3) | #خاذین (3) | #غشصفا (3) | #زفجر (3) | #ختراک (2) | #خفنر (2)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها