ورود/ثبت‌نام

تحلیل محمدرضا موسوی درباره سهام ولراز در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1388039
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 93
2.2
سنگین ترین صف خرید ها 1- نماد کرومیت با ارزش صف خرید 13.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.50 م.ت . 2- نماد خموتور با ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.87 م.ت . 3- نماد وثنو با ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.05 م.ت . 4- نماد وملت با ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.30 م.ت . 5- نماد وحافظح با ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.12 م.ت . 6- نماد ثنور با ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.22 م.ت . 7- نماد کباده با ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.19 م.ت . 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.92 م.ت . 9- نماد سخواف با ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.74 م.ت . 10- نماد سباقر با ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.57 م.ت . سنگین ترین صف فروش ها 1- نماد چنوپا با ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 193.93 م.ت . 2- نماد وآتوس با ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.63 م.ت . 3- نماد فنرژی با ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 340.69 م.ت . 4- نماد فسدید با ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 119.99 م.ت . 5- نماد رفاه با ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.24 م.ت . 6- نماد شتهران با ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.89 م.ت . 7- نماد خفناور با ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.13 م.ت . 8- نماد شلیا با ارزش صف فروش 3.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.79 م.ت . سنگین ترین سفارش ها در صف خرید 1- نماد دهدشت با متوسط هر سفارش 114.37 م.ت و ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان. 2- نماد سباقر با متوسط هر سفارش 106.57 م.ت و ارزش صف خرید 3.41 میلیارد تومان. 3- نماد خموتور با متوسط هر سفارش 97.87 م.ت و ارزش صف خرید 13.41 میلیارد تومان. 4- نماد کباده با متوسط هر سفارش 95.19 م.ت و ارزش صف خرید 5.62 میلیارد تومان. 5- نماد ثنور با متوسط هر سفارش 65.22 م.ت و ارزش صف خرید 6.33 میلیارد تومان. 6- نماد وملت با متوسط هر سفارش 60.30 م.ت و ارزش صف خرید 7.54 میلیارد تومان. 7- نماد وثنو با متوسط هر سفارش 56.05 م.ت و ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان. 8- نماد شمواد با متوسط هر سفارش 55.92 م.ت و ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان. 9- نماد سخواف با متوسط هر سفارش 55.74 م.ت و ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان. 10- نماد وحافظح با متوسط هر سفارش 50.12 م.ت و ارزش صف خرید 7.17 میلیارد تومان. سنگین ترین سفارش ها در صف فروش 1- نماد فنرژی با متوسط هر سفارش 340.69 م.ت و ارزش صف فروش 64.39 میلیارد تومان. 2- نماد چنوپا با متوسط هر سفارش 193.93 م.ت و ارزش صف فروش 109.18 میلیارد تومان. 3- نماد ولراز با متوسط هر سفارش 135.82 م.ت و ارزش صف فروش 2.99 میلیارد تومان. 4- نماد قنقش با متوسط هر سفارش 128.01 م.ت و ارزش صف فروش 2.56 میلیارد تومان. 5- نماد فسدید با متوسط هر سفارش 119.99 م.ت و ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان. 6- نماد وآتوس با متوسط هر سفارش 111.63 م.ت و ارزش صف فروش 94.44 میلیارد تومان. 7- نماد خفناور با متوسط هر سفارش 97.13 م.ت و ارزش صف فروش 4.27 میلیارد تومان. 8- نماد رفاه با متوسط هر سفارش 94.24 م.ت و ارزش صف فروش 6.03 میلیارد تومان. 9- نماد شتهران با متوسط هر سفارش 74.89 م.ت و ارزش صف فروش 4.42 میلیارد تومان. 10- نماد آرمان با متوسط هر سفارش 73.41 م.ت و ارزش صف فروش 2.35 میلیارد تومان. گروه های پرتقاضا 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با تقاضا ی 25.38 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 2- گروه استخراج کانه های فلزی با تقاضا ی 11.85 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 3- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با تقاضا ی 7.09 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 4- گروه سیمان، آهک و گچ با تقاضا ی 7.02 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 6.70 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها