ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام وسرمد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰

https://sahmeto.com/messages/1372669
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #زقیام  (اینگالف صعودی) 2 - #چکاپا  (اینگالف صعودی) 3 - #حریل  (هارامی صعودی) 4 - #آبین  (اینگالف صعودی) 5 - #فنفت  (چکش و ستاره صبحگاهی) 6 - #فروی  (اینگالف صعودی) 7 - #غگیلا  (اینگالف صعودی) 8 - #آریا  (الگوی پییرسینگ) 9 - #گدنا  (اینگالف صعودی) 10 - #شاروم  (دوجی و چکش و دوجی قطره باران) 11 - #زملارد  (الگوی پییرسینگ) 12 - #وملل  (الگوی پییرسینگ) 13 - #سمایه  (اینگالف صعودی) 14 - #فن_آوا  (دوجی و چکش معکوس) 15 - #ارفع  (هارامی صعودی و دوجی) 16 - #نیرو  (اینگالف صعودی) 17 - #رتاپ  (اینگالف صعودی) 18 - #کتوکا  (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) 19 - #غمینو  (اینگالف صعودی) 20 - #پاکشو  (دوجی و چکش معکوس) 21 - #وآفری  (اینگالف صعودی) 22 - #سمتاز  (چکش) 23 - #فزرین  (اینگالف صعودی) 24 - #کیمیا  (دوجی و چکش) 25 - #ومشان  (اینگالف صعودی) 26 - #فیروزه  (اینگالف صعودی) 27 - #توان  (اینگالف صعودی) 28 - #پتروآگاه  (اینگالف صعودی) 29 - #وطوبی  (اینگالف صعودی) 30 - #فافق  (چکش) 31 - #کزغال  (اینگالف صعودی) 32 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ  (چکش) 33 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر  (هارامی صعودی) 34 - #شاخص_بازار_اول  (هارامی صعودی) 35 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی  (اینگالف صعودی) 36 - #وسدید  (اینگالف صعودی) 37 - #چکاوه  (اینگالف صعودی) 38 - #کخاک  (دوجی) 39 - #دالبر  (هارامی صعودی) 40 - #شکربن  (اینگالف صعودی) 41 - #لخزر  (دوجی سنجاقک و چکش) 42 - #لازما  (اینگالف صعودی) 43 - #غشوکو  (اینگالف صعودی) 44 - #شسینا  (هارامی صعودی و چکش) 45 - #خزامیا  (هارامی صعودی و چکش معکوس) 46 - #قصفها  (اینگالف صعودی) 47 - #سکارون  (اینگالف صعودی) 48 - #غنوش  (اینگالف صعودی) 49 - #وملت  (چکش) 50 - #شرنگی  (اینگالف صعودی) 51 - #شپارس  (اینگالف صعودی) 52 - #شپاکسا  (هارامی صعودی) 53 - #دجابر  (اینگالف صعودی) 54 - #غچین  (هارامی صعودی) 55 - #خودرو  (الگوی پییرسینگ) 56 - #کهمدا  (چکش) 57 - #کسعدی  (هارامی صعودی و چکش) 58 - #استیل  (اینگالف صعودی) 59 - #وامید  (دوجی و چکش معکوس) 60 - #دماوند  (اینگالف صعودی) 61 - #وبهمن  (اینگالف صعودی) 62 - #شیراز  (دوجی و چکش) 63 - #سنوین  (اینگالف صعودی و چکش معکوس) 64 - #تیپیکو  (اینگالف صعودی) 65 - #دانا  (چکش) 66 - #حبندر  (اینگالف صعودی) 67 - #سامان  (هارامی صعودی) 68 - #وپارس  (اینگالف صعودی) 69 - #کمنگنز  (اینگالف صعودی) 70 - #دشیمی  (اینگالف صعودی) 71 - #خموتور  (اینگالف صعودی) 72 - #کهرام  (دوجی و چکش معکوس) 73 - #کگل  (اینگالف صعودی) 74 - #بمپنا  (دوجی و چکش معکوس و دوجی قطره باران) ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند حمایتی RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #وایرا       2 - #پلاسک ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا         2 - #تاپکیش 3 - #سصفها    4 - #وآفر ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاصیکو     2 - #فجر 3 - #فرآور        4 - #کفرآور ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #شکف    2 - #وپسا    3 - #سمایه 4 - #جهرم‌‌‌     5 - #آینده     6 - #تابا 7 - #فارس    8 - #پشاهن ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش  2 - #ولقمان 3 - #شساخت 4 - #ومعلم     5 - #بالاس   6 - #آینده 7 - #اتکام      8 - #سخواف 9 - #سلار 10 - #امین   11 - #کطبس 12 - #حپترو 13 - #میدکو  14 - #وتوس 15 - #فولاژ 16 - #فایرا    17 - #ساراب 18 - #دسینا 19 - #کقزوی 20 - #پی_پاد ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تابا    2 - #تاپکیش   3 - #فجهان 4 - #وآفر   5 - #وسرمد ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #گشان   2 - #واعتبار   3 - #وصندوق
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها