ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام وسرمد در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۹

https://sahmeto.com/messages/1367839
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ولقمان   2 - #کگهر     3 - #کپرور 4 - #اتکام      5 - #وحافظ  6 - #سلار 7 - #حپترو    8 - #کطبس  9 - #پی_پاد 10 - #سبجنو 11 - #کقزوی 12 - #ساذری 13 - #بتک    14 - #فنورد  15 - #فایرا 16 - #زنگان‌‌‌  17 - #ثفارس ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #تاپکیش  2 - #فجهان  3 - #وسرمد خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #سیمرغ  2 - #وصندوق  3 - #گشان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها