ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام ساوه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1358782
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 662
2.0
✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #حآسا 2 - #نطرین 3 - #ولپارس 4 - #شوینده 5 - #ومعلم 6 - #زدشت 7 - #حخزر 8 - #ثزاگرس 9 - #وطوبی 10 - #فتوسا 11 - #غناب 12 - #تکیمیا 13 - #قشکر 14 - #قچار 15 - #پردیس 16 - #کسرام 17 - #ختوقا 18 - #کسعدی 19 - #سیدکو 20 - #کوثر 21 - #سیلام 22 - #شکلر 23 - #بکام 24 - #اتکای 25 - #کیمیاتک ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #زقیام 2 - #آپ 3 - #زکشت 4 - #داوه 5 - #زدشت 6 - #غپآذر 7 - #فولای 8 - #کاوه 9 - #وتعاون 10 - #غشاذر 11 - #ساوه 12 - #وصنا 13 - #فغدیر‌ 14 - #فرود‌ 15 - #ثبهساز 16 - #ثامید 17 - #اپال 18 - #میدکو 19 - #قپیرا‌ 20 - #واتی 21 - #تپکو 22 - #کترام 23 - #پردیس 24 - #وپترو 25 - #غدشت 26 - #وپخش 27 - #غشهد 28 - #ختوقا 29 - #کماسه 30 - #وبملت 31 - #اخابر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها