ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆 بورس برترین سهام🏆 درباره سهام ثباغ در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۷

https://sahmeto.com/messages/1357965
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.2
خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۴ ۲۷ / ۸ / ۱۴۰۲ 1 - #سامان ( ۸۷.۰ میلیارد ت) قیمت ۳۲۹۰ (۰.۱۸) 2 - #ثفارس ( ۲۴.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۱۶۱۰ (۴.۹۸) 3 - #فزر ( ۲۲.۵ میلیارد ت) قیمت ۴۳۹۵۰ (۱.۶۸-) 4 - #پکویر ( ۱۷.۷ میلیارد ت) قیمت ۷۲۵۰ (۶.۹۳) 5 - #ثپردیس ( ۱۰.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۸۹۴۰ (۶.۹۵) 6 - #نوری ( ۹.۶ میلیارد ت) قیمت ۱۳۸۶۸۰ (۰.۱۷) 7 - #وکادوح ( ۸.۱ میلیارد ت) قیمت ۵۸۷۰ (۲۸.۷۳) 8 - #حفاری ( ۶.۶ میلیارد ت) قیمت ۶۶۹۰ (۰.۶) 9 - #کرومیت ( ۶.۴ میلیارد ت) قیمت ۵۹۸۰ (۴.۹۷) 10 - #کایزد ( ۶.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۲۰۹۰ (۶.۹۹) 11 - #پکرمان ( ۵.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۱۲۹۰ (۵.۰) 12 - #ثباغ ( ۵.۸ میلیارد ت) قیمت ۷۸۲۰ (۵.۶۸) 13 - #ددام ( ۵.۵ میلیارد ت) قیمت ۱۵۷۵۰ (۵.۰) 14 - #وحافظ ( ۵.۱ میلیارد ت) قیمت ۳۵۹۰ (۲.۹۸) 15 - #ثزاگرس ( ۵.۱ میلیارد ت) قیمت ۵۴۹۵۰ (۳.۰) 16 - #ولشرق ( ۵.۱ میلیارد ت) قیمت ۶۰۱۰ (۶.۹۴) 17 - #کقزوی ( ۴.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۹۲۰۰ (۳.۰) 18 - #شتاب ( ۴.۱ میلیارد ت) قیمت ۹۰۰۰ (۰.۸۸-) 19 - #پخشح ( ۴.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۳۲۰۰ (۰.۰) 20 - #شکربن ( ۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۵۳۷۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها