آموزش
دنبال کننده:117.2K

#فولاژ با صف خرید 800 هزار تایی! حقوقی این سهم امروز فقط خریدار بود!

#نبض_بازار

@bourse24ir