آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:278

سهم ونیزو رو هم از لحاظ تکنیکال برسی کردم در محدوده اشباع فروش هست و قدرت خریدار به فروشنده هم خوبه فردا باید از منفی بیاد به مثبت طی 3 روز قبل خریدهای خوبی ازش شده