ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام کلوند در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۱

https://sahmeto.com/messages/1341997
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #فتوسا، #فپنتا، #فسازان، #فروی، #فولاد، #فخاس     💢شیمیایی:  #شسم، #شدوس، #جم، #شصدف، #شبصیر، #شفارس، #شسینا     💢رایانه:   #سپیدار، #فن_افزار     💢اطلاعات:  #اسیا_تک     💢بیمه:  #میهن     💢فعالیت‌های هنری: #وهنر     💢بانک:  #وبملت     💢حمل و نقل: #حآسا، #حگردش، #حآفرین، #حسینا، #حسیر     💢انبوه‌سازی: #ثرود، #ثشرق، #ثزاگرس، #وساخت، #ثشاهد     💢فراکابها:  #فرابورس، #انرژی     💢هتل:  #آباد     💢سرمایه‌گذاری: #وارس، #ومشان، #ودانا، #وساپا     💢سیمان:  #سفار، #سلار، #سخوز، #سصفها، #سدشت، #سجام، #سیلام، #سدور، #سصفها، #سدشت     💢سایر واسطه‌گری‌مالی:  #ولتجار     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کساپا، #کایزد، #کگاز     💢کاشی:  #کساوه، #کلوند     💢قند:  #قزوین، #قچار، #قشهد     💢شرکت‌های صنعتی:  #شستا     💢غذایی:  #غمایه، #غاذر، #غگلستا، #غدشت، #غبهنوش، #غپاذر     💢دارویی:   #دتماد، #شفا، #داوه، #دسانکو، #دیران، #دکیمی، #درهاور، #درازی، #کی_بی_سی     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:   #لخزر، #تایرا     💢ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی : #بالبر     💢عرضه برق و گاز: #بزاگرس     💢خودرو:  #ناما، #خبنیان، #خزامیا، #خکمک، #ختوقا، #خساپا، #خمحرکه، #خشرق، #خوساز     💢ساخت محصولات فلزی: #چدن     💢دباغی و چرم: #وملی     💢استخراج کانه‌های فلزی: #وامیر     💢وسایل ارتباطی:   #لپارس     💢منسوجات:  #نطرین     💢محصولات کاغذی:  #چکاپا     💢زراعت:   #زکشت     💢لاستیک:  #پتایر            ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها