ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام رانفور در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1309356
💎نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 13 آبان ثاخت ولملت سنیر کی_بی_سی دلر کماسه سخواف حسینا کروی 💎 نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 13 آبان سنیر حسینا 💎🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 13 آبان کگاز پرداخت باران اتکای ساذری شلیا جهرم دحاوی غالبر بسویچ 💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 13 آبان ثاخت اتکاسا اتکام ساذری سمایه سخواف دلر غناب بمپنا لکما بایکا نتوس غچین 💎نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 13 آبانبوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 💎🟢 سرخطی خرید بموتو 💎🔴 سرخطی فروش حفارس 💎 نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ13 آبان رانفور 💎نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 13 آبان های_وب اپرداز حآسا حریل حسیر وبیمه کپشیر کمرجان لابسا چکارن کمنگنز غزر 💎 نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 13 آبان سنیر کی_بی_سی قشرین ثرود ثشاهد اخابر حسینا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها