ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام کابگن : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۸/۵)

https://sahmeto.com/messages/1285416
🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 شنبه  📆۱۴۰۲.۸.۶                          ✴️ بازار پایه کابگن نبروج وایرا ولراز ثتوسا لازما خعمرا               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی غشهد سدشت سدور سفار
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها