ورود/ثبت‌نام

تحلیل کانال تحلیلی پارسیس درباره سهام خزر در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۷

https://sahmeto.com/messages/1781798

#قطعات‌خودرو 1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402 نسبت به 1401 ➖ #خمهر فروش 5,208 میلیارد تومان: رشد 29% ➖ #خمحرکه فروش 5,064 میلیارد تومان: رشد 47% ➖ #خوساز فروش 4,824 میلیارد تومان: رشد 36% ➖ #ختراک فروش 3,564 میلیارد تومان: رشد 47% ➖ #خمحور فروش 2,952 میلیارد تومان: رشد 17% ➖ #خپویش فروش 3,408 میلیارد تومان: رشد 25% ➖ #خشرق فروش 3,660 میلیارد تومان: رشد 57% ➖ #خموتور فروش 3,348 میلیارد تومان: رشد 61% ➖ #خاهن فروش 1,836 میلیارد تومان: رشد 2% ➖ #خاذین فروش 1,644 میلیارد تومان: افت 0% ➖ #خچرخش فروش1,620 میلیاردتومان: رشد 19% ➖ #ختور فروش 2,448 میلیارد تومان: رشد 54% ➖ #خکمک فروش 1,380 میلیارد تومان: رشد 49% ➖ #خفنر فروش 900 میلیارد تومان: رشد 33% ➖ #خریخت فروش 936 میلیارد تومان: رشد 47% ➖ #خزر فروش 1,260 میلیارد تومان: رشد 102% ➖ #خکار فروش 624 میلیارد تومان: رشد 61% ➖ #خنصیر فروش 672 میلیارد تومان: رشد 93% ➖ #خلنت فروش 468 میلیارد تومان: رشد 87% ➖ #ناما فروش 468 میلیارد تومان: رشد 20% کانال تحلیلی پارسیس

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۹۵
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار