ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام سرچشمه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1364162
#افزایش_سرمایه #فملی پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 30 درصدی از انباشته #سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 52 درصدی از انباشته #سصفها پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 300 درصدی از انباشته #ولساپا اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 35 درصدی از انباشته #وسینا اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 57 درصدی از انباشته و اندوخته #وسبحان اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 28 درصدی از انباشته #خکار صدور مجوز افزایش سرمایه 44 درصدی از انباشته #شمواد صدور مجوز افزایش سرمایه 4518 درصدی از تجدید ارزیابی #فنوال صدور مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته #خودکفا صدور مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی از انباشته #چدن آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه درصدی از  در تاریخ 1402/09/11 #فروس ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی از انباشته 1402/08/28
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها