#

ولقمان

سرمایه گذاری لقمان

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #ولقمان
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
36رتبه تریدر

مناسب برای نوسان گیری

#کساوه

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

#ولقمان بدون فروشنده

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

#ولقمان ٣٢٨و بخرن صف خریده

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

#ولقمان ٣٢٣ رو بخرن میره صف

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
112رتبه تریدر

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#ولقمان

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
-
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار