#

تفیرو

مهندسی فیروزا

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تفیرو

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#تفیرو جمع آوری شده
و سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود.


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

جذابیت خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع براساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش تفیرو
رتبه:66
دنبال کننده:8.5K

کمترین #ارزش سهام شناور

ارقام به میلیارد تومان

1. #تفیرو 👈 5

(صف فروش 0 %)

2. #کیا 👈 10

(قیمت صفر تابلو)

3. #شسم 👈 13

(صف خرید +1.99 %)

4. #زرین 👈 23

(آخرین معامله +0.2 %)

5. #ساذری 👈 34

(صف خرید +2.99 %)

6. #خعمرا 👈 54

(صف خرید +2.99 %)

7. #کباده 👈 59

(صف خرید +4.99 %)

8. #سنوین 👈 60

(صف فروش 3.99- %)

9. #حرهشا 👈 71

(صف فروش 1.99- %)

10. #فنرژی 👈 77

(صف خرید +1.99 %)

11. #فافزا 👈 80

(آخرین معامله +1.1 %)

@rezaboors

نمایش بیشتر

آموزش تفیرو
رتبه:106
دنبال کننده:1K

خروج پول هوشمند

نماد آخرین قیمت ح#جم قدرت پول

نماد آخرین قیمت ح#جم قدرت پول

#وسیلام 1,260 11.07M 0.02

#وسگلستا 1,300 2.69M 0.01

#پترول 16,040 105.67M 0

#ونیرو 5,150 16.59M 0

#سبزوا 6,584 38.26M 0

#چکاپا 8,350 42.08M 0

#وخارزم 12,270 40.75M 0

#ختوقا 4,300 52.40M 0

#خپارس 8,790 38.82M 0

دی 58,261 89.33M 0

#بکام 6,330 46.41M 0

#ثاخت 4,840 65.64M 0

#خمحرکه 8,220 22.31M 0

#شلرد 10,690 67.90M 0

#وساپا 10,570 24.70M 0

#برکت 19,670 56.35M 0

#خصدرا 6,007 3.07M 0

#چکارن 4,400 24.57M 0

#حریل 4,575 31.22M 0

#ارفع 15,900 18.33M 0

#کگل 20,200 27.79M 0

پارند 11,880 17.82M 0

#حکشتی 43,880 687,824 0

#کچاد 18,730 10.32M 0

#مادیرا 37,730 8.83M 0

#خبهمن 25,210 11.29M 0

#ثمسکن 6,970 13.20M 0

#شپترو 5,532 6.49M 0

#آریان 16,000 30.37M 0

#خمهر 7,600 5.55M 0

#خودرو 3,910 1.80B 0

صایند 9,930 2.69M 0

#کرازی 16,270 3.78M 0

#ثنوسا 10,300 1.43M 0

#خاور 6,615 1.13M 0

#کرمان 80,173 15.45M 0

#والبر 18,990 6.83M 0

امید 14,810 5.68M 0

#ونفت 15,900 6.14M 0

#وآرین 5,266 6.34M 0

#ولصنم 8,980 3.40M 0

#ولشرق 7,582 3.57M 0

همراه 40,900 4.26M 0

#سیمرغ 20,270 2.89M 0

کدماح 136,000 7.51M 0

#فزرین 21,961 3.85M 0

#خکاوه 6,061 1.55M 0

#ونیکی 35,530 3.40M 0

#کوثر 14,100 4.41M 0

#تکشا 86,020 1.32M 0

#تکمبا 10,500 2.94M 0

#وشهر 8,636 1.88M 0

#دتولید 39,525 3.15M 0

#خساپا 3,100 1.42B 0

#ثباغ 28,897 9.54M 0

سرو 67,020 1.23M 0

#سدور 8,410 1.89M 0

#کرمان 26,040 3.72M 0

#شپاکسا 28,150 2.06M 0

#بپاس 69,129 2.18M 0

#ولبهمن 9,730 3.79M 0

#شکلر 55,910 12.23M 0

#کیمیا 26,910 2.49M 0

#کاما 189,700 2.46M 0

#لوتوس 17,200 2.80M 0

#میدکو 23,630 4.75M 0

#شپارس 15,100 1.46M 0

#پکویر 15,130 2.36M 0

#کهمدا 25,000 2.60M 0

#سکرد 10,100 1.57M 0

#مفاخر 53,000 2.66M 0

#زدشت 38,676 1.33M 0

#شخارک 45,280 665,534 0

#ساراب 12,330 1.91M 0

#نطرین 15,863 976,092 0

#غگرجی 30,030 697,688 0

#مداران 28,670 2.00M 0

#غالبر 12,290 463,461 0

#شپدیس 109,230 766,406 0

#گشان 221,138 558,045 0

#ریشمک 41,850 1.57M 0

#وتعاون 6,276 3.47M 0

#نوری 171,950 419,715 0

#زبینا 44,558 1.07M 0

##شفارس 48,190 10.43M 0

#فخاس 35,550 867,321 0

فیروزا 21,370 1.08M 0

#تایرا 24,260 797,269 0

#کماسه 56,770 469,486 0

#سهگمت 21,650 1.74M 0

#ساروم 28,050 1.20M 0

#خفولا 30,225 2.74M 0

#سجام 11,261 2.52M 0

#خکار 32,980 234,552 0

#بفجر 36,870 2.91M 0

#زقیام 29,554 1.19M 0

آتیمس 221,510 289,219 0

#وپارس 4,200 196.57M 0

#دتماد 51,910 1.99M 0

#لسرما 21,610 828,378 0

#رتکو 16,540 2.37M 0

#سخزر 25,830 162,850 0

#واحیا 201,617 421,663 0

#قشکر 39,570 293,644 0

#جم پیلن 90,000 357,909 0

#بکاب 161,680 443,916 0

#خشرق 19,510 74,671 0

#دجابر 42,610 411,767 0

#سنوین 11,579 1.10M 0

#شبصیر 123,585 228,008 0

#کمینا 30,649 442,077 0

#کخاک 49,200 237,075 0

کی بی سی 34,036 212,876 0

#فجام 53,040 182,772 0

#کپشیر 17,170 82,955 0

#خگستر 5,170 478.44M 0

افق ملت 146,950 123,205 0

#سهرمز 16,610 705,576 0

#قصفها 173,150 107,968 0

#سبجنو 31,400 249,651 0

#بنیرو 57,290 428,732 0

#کشرق 59,337 334,520 0

#پسهند 50,390 207,128 0

#غچین 44,300 490,626 0

#زپارس 67,510 180,009 0

#سکارون 100,790 437,858 0

#شفا 72,500 287,472 0

#وسنا 18,534 1.31M 0

#دپارس 113,230 316,688 0

#دلر 115,000 178,084 0

#فولاد 17,750 133.11M 0

#ذوب 6,060 159.59M 0

#وملی 411,230 58,648 0

#سفار 91,200 95,079 0

#لپارس 342,190 16,789 0

#فملی 28,480 66.44M 0

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#تفیرو

%
%
نظر شما چیست؟
پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد
به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار