#

وآداک

صنعت و تجارت آداک

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وآداک
امتیاز:349
دنبال کننده:64.8K

صنعت و #تجارت آداک #وآداک در 9 ماهه با زیان 535 ریالی به ازای هر سهم مواجه بوده است

آموزش وآداک
امتیاز:349
دنبال کننده:64.8K

صنعت و #تجارت آداک #وآداک در 9 ماهه با زیان 535 ریالی به ازای هر سهم مواجه بوده است

نمادآخرینپایانیحجمارزش