نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ کانال تحلیلی ماکیا

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

50.3K

میانگین بازدید روزانه

28.1K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

2

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ کانال تحلیلی ماکیا

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها