نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ نوسترآداموس

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

41K

میانگین بازدید روزانه

21.1K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

3

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ نوسترآداموس

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها