نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تریدر بورس⁦🇮🇷⁩

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

بازدهی منفی

بازدهی مثبت

ریسک بالا

ریسک پایین

0٪:ریسک ماه اخیر

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد
ارزش سبد تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

کم

زیاد

نمودار حداکثر افت سرمایه درماه 1 ماه اخیر

0٪:حداکثر افت سرمایه درماه اخیر

حداکثر افت نشان دهنده بیشترین ریزش از سقف
تاریخی ارزش سبد تریدر در ماه اخیر است.

متوسط

قوی

ضعیف

نمودار قدرت تحلیل تریدر

0٪: قدرت تحلیل تریدر در ماه اخیر

قدرت تحلیل نشان دهنده میزان سهم های معرفی شده
با بازدهی بیش از شاخص کل توسط تریدر است.

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

2

میانگین بازدید روزانه

0

میانگین تعداد سیگنال روزانه

0

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تریدر بورس⁦🇮🇷⁩

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها