نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تحلیلگران موج برتر

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

6.1K

میانگین بازدید روزانه

879

میانگین تعداد سیگنال روزانه

0

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تحلیلگران موج برتر

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها