نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ Mardin Market

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

2.6K

میانگین بازدید روزانه

2.6K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

1

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ Mardin Market

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها