نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تحلیل بازار (پویان مظفری)

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

17.8K

میانگین بازدید روزانه

4.5K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

1

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ تحلیل بازار (پویان مظفری)

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها