نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ حسین عظیمی

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

211.2K

میانگین بازدید روزانه

92.1K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

18

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ حسین عظیمی

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها