نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بتا سهم

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

بازدهی منفی

بازدهی مثبت

ریسک بالا

ریسک پایین

0٪:ریسک ماه اخیر

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد
ارزش سبد تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

کم

زیاد

نمودار حداکثر افت سرمایه در 1 ماه اخیر

0٪:حداکثر افت سرمایه درماه اخیر

حداکثر افت نشان دهنده بیشترین ریزش از سقف
تاریخی ارزش سبد تریدر در ماه اخیر است.

متوسط

قوی

ضعیف

نمودار قدرت تحلیل تریدر

0٪: قدرت تحلیل تریدر در ماه اخیر

قدرت تحلیل نشان دهنده میزان سهم های معرفی شده
با بازدهی بیش از شاخص کل توسط تریدر است.

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

29.6K

میانگین بازدید روزانه

3K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

3

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بتا سهم

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها