نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ مهندسی مالی(eng_financial)

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

21.3K

میانگین بازدید روزانه

1.6K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

1

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ مهندسی مالی(eng_financial)

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها