نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ Borstikبورس تیک سیگنال ،تحلیل

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

9.2K

میانگین بازدید روزانه

362

میانگین تعداد سیگنال روزانه

0

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ Borstikبورس تیک سیگنال ،تحلیل

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها