نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بورس با ساسان

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

1.4K

میانگین بازدید روزانه

338

میانگین تعداد سیگنال روزانه

2

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بورس با ساسان

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها