نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بورس24 | Bourse24

0%
0%
نظر شما چیست؟

عملکرد تریدر

تعداد اعضای کانال تلگرام

123.5K

میانگین بازدید روزانه

359.1K

میانگین تعداد سیگنال روزانه

155

متوسط

قوی

ضعیف

میزان اشتیاق کاربران به تحلیل‌های تریدر

نحوه محاسبه :

میانگین بازدید روزانه

تعداد اعضای کانال تلگرام

نظر ات کاربران سهمتو در مورد تریدر
@ بورس24 | Bourse24

0%
0%
نظر شما چیست؟

سیگنال تریدرها