آموزش
رتبه:100
دنبال کننده:96.1K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #ذوب، #فروس، #فولاژ، #فپنتا

✅شیمیایی: #وپترو #پارس، #شسم

✅رایانه: #سیستم

✅انبوه‌سازی: #ثمسکن، #وساخت، #ثعتما

✅حمل‌ونقل: #حتاید

✅واسطه گری مالی: #واحیا

✅سرمایه‌گذاری: #وصنا، #صبا، #وبرق، #وبهمن، #وکادو

✅کانی غیرفلزی: #کایتا

✅سیمان: #سباقر

✅غذایی: #غگیلا

✅عرضه برق: #بگیلان

✅چندرشته‌ای صنعت: #وصندوق

✅قندوشکر: #قشرین

✅خودرو: #خکرمان، #خعمرا

✅کامپیوتری: #مادیرا

✅فرآورده های نفتی: #شپنا، #شتران، #شرانل

✅چوبی: #چخزر

✅استخراج ‌سایر معادن: #کماسه

✅استخراج کانه‌های فلزی: #اپال، #کدما

✅استخراج نفت و گاز: #حفاری

https://t.me/boursetahlilnovin

نمایش بیشتر